ASSOCIATE CLOUD ENGINEER

Khóa học cung cấp kiến thức cho học viên biết cách xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai ứng dụng trên Google Cloud, qua đó học viên biết cách triển khai, vận hành, giám sát, quản lý và đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng và tài nguyên trên Google Cloud

Thời lượng: 32 giờ
Ngày khai giảng: 20.10.2021
Online: Google Meet
Học phí: 9,600,000 VNĐ (16,000,000 VND)
Asset 1
ACE
Asset 8
Điểm nổi bật của khoá học
Asset 1@2x

Kiến thức

Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao dễ dàng tiếp cận

Asset 8@2x

Tài liệu

Bao gồm bài giảng, Demo và bài Lab thực hành

Asset 2@2x

Đề thi thử

Mô phỏng định dạng và cấu trúc bài thi thực tế

Asset 7@2x

Hỗ trợ

Dễ dàng tương tác với Trainer kể cả sau khóa học

Asset 3@2x
Asset 2
Mục tiêu khoá học
 • Cấu hình mạng VPC và máy ảo
 • Quản lý danh tính và quản lý quyền truy cập cho các tài nguyên
 • Triển khai các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Google Cloud
 • Quản lý và kiểm tra việc thanh toán tài nguyên Google Cloud
 • Giám sát tài nguyên sử dụng dịch vụ Stackdriver
 • Kết nối cơ sở hạ tầng của công ty bạn lên Google Cloud
 • Cấu hình load balancers và tự động mở rộng, thu hẹp cho các VM
 • Tự động hóa việc triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng Google Cloud
 • Hiểu kiến trúc Kubernetes và cách Pod network làm việc trên Kubernetes Enginer
 • Hiểu cách tạo các Kubernetes Engine cluster bằng cách sử dụng Google Cloud Console và gcloud/ kubectl commands
Asset 3@2x
Asset 24@2x
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Introduction to Google Cloud

+
List the different ways of interacting with Google Cloud.
+
Use the Cloud Console and Cloud Shell.
+
Use the Google Cloud Marketplace to deploy solutions.

02

Virtual Machines

+
Recall the CPU and memory options for virtual machines.
+
Describe the disk options for virtual machines.
+
Explain VM pricing and discounts.
+
Use Compute Engine to create and customize VM instances.

03

Virtual Networks

+
List the VPC objects in Google Cloud.
+
Differentiate between the different types of VPC networks.
+
Implement VPC networks and firewall rules.
+
Implement Private Google Access and Cloud NAT.

04

Storage and Database Services

+
Differentiate between Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Firestore and Cloud Bigtable.
+
Create Cloud Storage buckets.
+
Choose a data storage service based on your requirements.
+
Implement data storage services.

05

CloudIAM

+
Describe the Cloud IAM resource hierarchy.
+
Explain the different types of IAM roles.
+
Recall the different types of IAM members.
+
Implement access control for resources using Cloud IAM.

06

Resource Management

+
Describe the cloud resource manager hierarchy.
+
Recognize how quotas protect Google Cloud customers.
+
Use labels to organize resources.
+
Explain the behavior of budget alerts in Google Cloud.
+
Examine billing data with BigQuery.

07

Resource Monitoring

+
Describe the services for monitoring, logging, error reporting, tracing, and debugging.
+
Create charts, alerts, and uptime checks for resources with Cloud Monitoring.
+
Use Cloud Debugger to identify and fix errors.

08

Interconnecting Networks

+
Recall the Google Cloud interconnect and peering services available to connect your infrastructure to Google Cloud.
+
Determine which Google Cloud interconnect or peering service to use in specific circumstances.
+
Create and configure VPN gateways.
+
Recall when to use Shared VPC and when to use VPC Network Peering.

09

Load Balancing and Autoscaling

+
Recall the various load balancing services.
+
Determine which Google Cloud load balancer to use in specific circumstances.
+
Describe autoscaling behavior.
+
Configure load balancers and autoscaling.

10

Infrastructure Modernization

+
Automate the deployment of Google Cloud services using Deployment Manager or Terraform.
+
Outline the Google Cloud Marketplace.

11

Managed Services

+
Describe the managed services for data processing in Google Cloud.
+
Cloud Function
+
Cloud Run

12

Containers and Kubernetes in Google Cloud

+
Create a container using Cloud Build.
+
Store a container in Container Registry.
+
Understand the relationship between Kubernetes and Google Kubernetes Engine (GKE).
+
Understand how to choose among Google Cloud Compute platforms.

13

Kubernetes Architecture

+
Understand the architecture of Kubernetes: pods, namespaces.
+
Understand the control-plane components of Kubernetes.
+
Create container images using Cloud Build.
+
Store container images in Container Registry.
+
Create a Kubernetes engine cluster.

14

Introduction to Kubernetes Workloads

+
The kubectl Command
+
Deployments
+
Ways to Create Deployments
+
Services and Scaling
+
Updating Deployments
+
Blue-Green Deployments
+
Canary Deployments
+
Managing Deployments
+
Lab: Creating Google Kubernetes Engine Deployments

15

Pod Networking

+
Pod Networking
+
Volumes
+
Volume Types part 1
+
Volume Types part 2
+
The PersistentVolume abstraction
+
Lab: Configuring Persistent Storage for Google Kubernetes Engine

16

Review and trial exam

Asset 3
Lợi ích khi
tham gia khoá học
Asset 9@2x
Asset 2
Tiếp cận phương pháp học độc đáo, phù hợp với nhu cầu và thời gian làm việc của bạn
Đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả cho doanh nghiệp
Rút ngắn thời gian tự học để thi lấy chứng chỉ Google Cloud
Đặt nền móng trở thành "Chuyên gia Google Cloud"
trainer cho khoá học
Asset 2@2x

ĐẶNG VŨ ANH

Google Cloud Authorized Trainer

2 năm kinh nghiệm tư vấn đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống lên Google Cloud Vũ Anh mong muốn có cơ hội cùng đồng hành và phát triển với doanh nghiệp trong những bước đi chuyển đổi số trong thời gian tới. Hiện tại, Vũ Anh đang là Trainer của các lớp học về xây dựng cơ sở hạ tầng trên Google Cloud

Asset 3
Asset 1

Cảm nghĩ học viên

Cloud Ace Training
đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên

Trần Tuấn Anh

IT

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer mình đã biết cách vận hành và triển khai dự án trên Google Cloud và tự tin thi lấy chứng chỉ của Google Cloud

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

Sau khi học xong khóa học Professional Data Engineer mình đã có đủ kiến thức và tự tin thi lấy chứng chỉ Google Cloud để chuẩn bị cho công việc của mình sắp tới

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

Mình đã biết cách lựa chọn các công cụ và áp dụng với doanh nghiệp để xử lý dữ liệu hiệu quả thông qua khóa học Professional Data Engineer

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5
Asset 6@2x

đề xuất khoá học

Associate Cloud Engineer

Thời lượng: 32h
Tổng quan: Khóa học cung cấp kiến thức về cách thiết kế, triển khai, giám sát ứng dụng trên Google Cloud, từ đó học viên có đầy đủ kiến thức thi chứng chỉ Associate Cloud Engineer

Professional Cloud Architect

Thời lượng: 20h
Tổng quan: Khóa học cung cấp kiến thức về cách quản lý và tối ưu hóa hệ thống trên Google Cloud, từ đó học viên có đầy đủ kiến thức thi chứng chỉ Professional Cloud Architect

Professional Data Engineer

Thời lượng: 36h
Tổng quan: Khóa học cung cấp kiến thức về cách xây dựng và quản lý hệ thống xử lý dữ liệu trên Google Cloud, từ đó học viên có đầy đủ kiến thức thi lấy chứng chỉ Professional Data Engineer
Asset 2

Đăng ký ngay để trở thành

" Chuyên gia Google Cloud "

Asset 8@2x
 • Ngày
 • Giờ
 • Phút
 • Giây
 • 0Ngày
 • 0Giờ
 • 0Phút
 • 0Giây