Asset 8

Google Cloud Fundamentals

Core Infrastructure

Tham gia khóa học, học viên sẽ tìm về tài nguyên quan trọng và cách quản lý các công cụ quản lý tài nguyên, quản lý truy cập và danh tính trên Google Cloud.

 

Thời gian: 9h - 17h
Lịch học: 28/10/2022
Học phí: FREE
Asset 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Cloud Ace sẽ liên hệ
xác nhận đăng ký sự kiện thành công

  Lợi ích khi tham gia khóa học
  Asset 1@2x

  Kiến thức

  Cập nhật mới nhất từ Google Cloud

  Asset 8@2x

  Tài liệu

  Nhận tài liệu và thực hành Lab Miễn phí

  Asset 2@2x

  Chứng chỉ

  Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

  Asset 7@2x

  Cơ hội

  Đặt nền móng trở thành "Chuyên gia Google Cloud"

  Asset 3@2x
  Asset 2
  Mục tiêu khoá học
  • Xác định mục đích và giá trị của các sản phẩm và dịch vụ của Google Cloud
  • Lựa chọn và sử dụng một trong số các môi trường triển khai ứng dụng trên Google Cloud: App Engine, Google Kubenetes Engine, Compute Engine
  • Lựa chọn và sử dụng một trong số các dịch vụ lưu trữ trên Google Cloud: Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Bigtable và Firestore
  • Tương tác với các dịch vụ Google Cloud
  • Mô tả các cách khách hàng đã sử dụng Google Cloud
  Asset 3@2x
  Asset 24@2x
  Asset 6

  Nội dung khoá học

  01

  Introducing Google Cloud

  +
  Cloud computing.
  +
  IaaS and PaaS.
  +
  The Google Cloud network.
  +
  Environmental impact.
  +
  Security.
  +
  Open source ecosystems.
  +
  Pricing and billing.

  02

  Resources and Access in the Cloud

  +
  Google Cloud resource hierarchy.
  +
  Identity and Access Management (IAM).
  +
  Service accounts.
  +
  Cloud Identity.
  +
  Interacting with Google Cloud.

  03

  Virtual Machines and Networks in the Cloud

  +
  Virtual Private Cloud networking.
  +
  Compute Engine.
  +
  Scaling virtual machines.
  +
  Important VPC compatibilities.
  +
  Cloud Load Balancing.
  +
  Cloud DNS and Cloud CDN.
  +
  Connecting networks to Google VPC.

  04

  Storage in the Cloud

  +
  Google Cloud storage options.
  +
  Cloud Storage: Storage classes and data transfer.
  +
  Cloud SQL.
  +
  Cloud Spanner.
  +
  Cloud Bigtable.
  +
  Comparing storage options.

  05

  Containers in the Cloud

  +
  Introduction to containers.
  +
  Kubernetes.
  +
  Google Kubernetes Engine.
  +
  Hybrid and multi-cloud.
  +
  Anthos.

  06

  Applications in the Cloud

  +
  App Engine.
  +
  App Engine environment.
  +
  Google Cloud API management tools.
  +
  Cloud Run.

  07

  Developing and Deploying in the Cloud

  +
  Development in the cloud.
  +
  Deployment: Infrastructure as Code.

  08

  Logging and Monitoring in the Cloud

  +
  The importance of monitoring 2 minutes.
  +
  Measuring performance and reliability.
  +
  Understanding SLIs, SLOs, and SLAs.
  +
  Integrated observability tools.
  +
  Monitoring tools.
  +
  Logging tools.
  +
  Error reporting and debugging tools.

  09

  Course Summary

  trainer cho khoá học
  Asset 2@2x

  PHƯƠNG NGUYỄN

  Google Cloud Authorized Trainer

  Kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng về hạ tầng on-premise trong môi trường Data center tại Việt Nam và tư vấn, hỗ trợ khách hàng migrate hệ thống và đưa giải pháp hỗ trợ khách hàng trên Google Cloud.
  Phương mong muốn chia sẻ những giá trị tốt nhất của Google Cloud đến với cá nhân và doanh nghiệp để tận dụng thế mạnh và thành công khi làm việc với Google Cloud.

  Asset 3
  Asset 25@2x
  Asset 1